Všeobecné obchodní podmínky Institute of Applied Biotechnologies a.s.


1 Definice

1.1 V těchto všeobecných obchodních podmínkách jsou dále uvedené pojmy použity v tomto významu:

a) „VOP“ tyto všeobecné obchodní podmínky poskytovatele;

b) „poskytovatel“ je společnost Institute of Applied Biotechnologies a.s., IČ: 27225712, DIČ: CZ27225712, se sídlem Služeb 3056/4, 108 00 Praha – Strašnice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9836;

c) „objednatel“ je subjekt poptávající nebo objednávající u poskytovatele dodání zboží nebo poskytnutí služby;

d) „smlouva“ je jakákoli smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem, jejímž předmětem je dodání zboží nebo poskytnutí
služby poskytovatelem;

e) „služba“ je laboratorní rozbor poskytnutého vzorku za použití metod a postupů a v rozsahu specifikovaném v nabídce poskytovatele;

f) „zboží“ vlastní produkt nebo produkt třetí osoby nabízený poskytovatelem k prodeji či užívání;

g) „vzorek“ je jakýkoli chemický nebo biologický materiál, který objednatel poskytuje poskytovateli, typicky za účelem provedení služby specifikované v nabídce;

h) „webové stránky“ jsou webové stránky na adrese „www.iabio.eu“.

2 Aplikace VOP

2.1 Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti stran při uzavírání smluv, obsah smluv a vztahů na jejich základě vzniklých nebo s nimi souvisejících, ve všech případech, kdy měl poskytovatel dodat či poskytnout druhé straně či třetí osobě zboží nebo služby, pokud není výslovně písemně ujednáno jinak
2.2 Tyto VOP jsou součástí všech smluv uzavřených mezi poskytovatelem a objednatelem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ujednáním těchto VOP. Součástí smlouvy se nestávají žádné jiné podmínky a ustanovení mimo obsah smlouvy a těchto VOP, které by ujednání smlouvy nebo těchto VOP doplňovaly, nebo s nimi byly v rozporu, zejména pak obchodní podmínky objednatele, jejichž použití se výslovně vylučuje, a to i v případě, že poskytovatel neučiní zvláštní výhradu k odmítnutí takových obchodních podmínek objednatele.

3 Uzavření smlouvy

3.1 Smlouva je platně uzavřena pouze pokud:

a) obě strany podpisem nebo jiným dovoleným způsobem schválí dokument, který obsahuje veškerá smluvní ujednání;

b) poskytovatel potvrdí objednateli objednávku (akceptaci nabídky poskytovatele ze strany objednatele); akceptace nabídky poskytovatele ze strany objednatele se považuje pouze za objednávku a k uzavření smlouvy nedochází, dokud tato akceptace (objednávka) není potvrzena poskytovatelem.

3.2 Poptávku/žádost o poskytnutí služby nebo dodání zboží je objednatel povinen zaslat elektronickou poštou na adresu „iabio@iabio.cz“, popřípadě na e-mailovou adresu konkrétního zaměstnance poskytovatele, nebo v listinné podobě na adresu sídla poskytovatele.

3.3 Na základě poptávky objednatele dle čl. 3.2 VOP poskytovatel vystaví nabídku, která je časově omezena na dobu v ní uvedenou, není-li uvedena, na dobu 1 měsíce od jejího odeslání. Nabídka obsahuje vždy vymezení zboží nebo služby a jejich cenu. V případě poskytnutí služby nabídka obsahuje též: (i) specifikaci kvantitativních parametrů vzorku, které má objednatel poskytnout poskytovateli k provedení služby; (ii) rozsah služby na základě popisu objednatele; (iii) popis datového výstupu služby.

3.4 Smlouva je uzavřena i bez určení ceny, pokud poskytovatel potvrdil objednávku. Výše ceny se v takovém případě řídí čl. 5.1 VOP.

4 Forma právního jednání

4.1 Smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem může být uzavřena pouze v písemné formě. Strany jsou povinny činit v písemné formě též veškerá právní jednání se smlouvou související včetně předsmluvních jednání, změn a ukončení smlouvy.

4.2 Za písemnou formu se považuje i použití elektronické komunikace nebo prostředků komunikace na dálku umožňujících trvalé zachycení jejího obsahu (např. e-mail, systém datových schránek). Elektronickou poštu lze poskytovateli doručovat pouze na adresu iabio@iabio.eu, pokud poskytovatel písemně nesdělí jinou adresu pro doručování; v případě porušení je poskytovatel oprávněn namítat nedoručení zprávy.

5 Cena a její vyúčtování

5.1 Za dodání zboží či poskytnutí služby poskytovateli vždy náleží úplata (cena). Cena zboží nebo služby je stanovena nabídkou poskytovatele. V případech, kdy cena sjednána nebyla, nebo je smlouva neplatná, je poskytovatel oprávněn vyúčtovat objednateli cenu obvyklou, za kterou dodal/poskytl shodné či obdobné zboží nebo služby jiným objednatelům v časově blízkém období; pro účely určení obvyklé ceny se v takovém případě nepřihlíží ke snížení cen v důsledku poskytnutých slev.

5.2 Není-li to výslovně ujednáno, v nabízené ceně není zahrnuto DPH, které je poskytovatel oprávněn ke sjednané ceně přičíst ve výši podle platných předpisů. Veškeré vedlejší nebo mimořádné náklady spojené s dodáním zboží nebo poskytnutím služby hradí objednatel.

5.3 Objednatel si může předplatit poskytnutí služby u poskytovatele. Cenu a podmínky jejího poskytnutí však určuje až smlouva uzavřená k poskytnutí konkrétní služby. Nespotřebované předplacené prostředky poskytovatel není povinen vracet.

5.4 Poskytovatel cenu zboží nebo služby vyúčtuje daňovým dokladem, který doručí objednateli. Cena je splatná ve lhůtě 14 dnů od data vystavení daňového dokladu poskytovatelem.

5.5 Poskytovatel je oprávněn doručovat daňové doklady dle své volby elektronicky nebo v listinné podobě. Objednatel je povinen poskytovatele neprodleně informovat o každé změně fakturačních údajů.

5.6 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo jiné peněžité pohledávky poskytovatele, je objednatel povinen zaplatit poskytovateli také smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; nárok poskytovatele na náhradu újmy tím není dotčen.

5.7 Poskytovatel je oprávněn po objednateli požadovat úhradu ceny nebo její části předem před uzavřením smlouvy nebo dodáním zboží či poskytnutím služby až do výše 100 % ceny zboží nebo služby na základě příslušného daňového dokladu vytaveného poskytovatelem pro účely takové platby. Jakékoli lhůty pro plnění poskytovatele v takovém případě nezačínají běžet dříve než dnem úplné úhrady této platby objednavatelem.

6 Práva a povinnosti stran

6.1 Objednatel je povinen dodržet sjednané postupy a požadavky, zejména ty stanovené poskytovatelem k přípravě a dodání vzorků v nabídce. Poskytovatel neodpovídá za nemožnost provedení služby nebo nesprávnost jejích výsledků v důsledku porušení povinností objednatele nebo převzetí vadných vzorků; nárok poskytovatele na sjednanou odměnu tím není dotčen.

6.2 Poskytovatel je povinen provést službu s náležitou odborností, řádné vykonání služby však není vázáno na dosažení výsledku provedené analýzy vzorků (dosažení sjednaných datových výstupů). I v případě dodržení všech požadavků poskytovatele v souvislosti s dodanými vzorky a řádného a odborného výkonu činnosti poskytovatele se nemusí podařit získat sjednané datové výstupy služby; nárok poskytovatele na sjednanou odměnu tím není dotčen.

6.3 Poskytovatel v rámci služby neposkytuje a neodpovídá za interpretaci a následné využití výsledků sjednaných laboratorních rozborů vzorků a datových výstupů služby.

6.4 Objednatel nesmí poskytovateli bez jeho výslovného písemného souhlasu poskytnout vzorky, které jsou nebo mohou být vzhledem ke své povaze nebo vlastnostem způsobilé vyvolat újmu na zdraví nebo majetku a na takovou jejich závadnost musí poskytovatele předem písemně upozornit. Újmu způsobenou v důsledku porušení těchto povinností je objednatel povinen uhradit v plné výši.

6.5 Objednatel je povinen všechny vzorky náležitě označit, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Označení vzorků musí být anonymizované, resp. pseudonymizované a v souladu s platnou legislativou. Ke vzorkům musí být přiložen vyplněný formulář „Sample specification sheet“. V případě porušení této povinnosti objednatele má poskytovatel právo odstoupit
od smlouvy a nárok na náhradu vzniklých nákladů.

6.6 Po provedení služby nebo v případě oprávněného odmítnutí provedení služby či odstoupení od smlouvy není poskytovatel povinen vzorky nebo produkty vzniklé jejich zpracováním vracet ani uchovávat, ale je oprávněn je zlikvidovat, nebylo-li stranami dohodnuto jinak.

6.7 Poskytovatel je oprávněn odmítnout převzetí vzorků, odmítnout poskytnutí služby, odstoupit od smlouvy nebo požadovat po objednateli nápravu, pokud se vzorky jeví jako vadné, zejména pokud: (i) nejsou připraveny, označeny, anonymizovány/pseudonymizovány, baleny nebo přepravovány v souladu s požadavky poskytovatele nebo jejich povahou; (ii) neodpovídají metrikám uvedeným v „Sample specification sheet“; (iii) mohou poskytovateli způsobit újmu; (iv) jeví se vzhledem k okolnostem jako poškozené či znehodnocené. V případě nedostatečné anonymizace/pseudonymizace vzorků vzorků objednatelem je poskytovatel povinen poskytnutí služby odmítnout.

6.8 Přepravu vzorků k poskytovateli, příp. předání výsledků služby na hmotném nosiči, zajišťuje poskytovatel a je oprávněn využít služeb vhodných třetích osob (dopravců); za řádné plnění takových třetích osob poskytovatel neodpovídá.

6.9 Objednatel je povinen s dostatečným předstihem (pokud možno před uzavřením smlouvy) sdělit poskytovateli, má-li zvláštní požadavky pro manipulaci a uchovávání vzorků a předat mu informace o povaze a vlastnostech vzorků, které jsou nutné k přepravě a nakládání se vzorky. Při předání vzorků k přepravy objednatel dodrží veškerá pravidla uvedená v dokumentu „Requirements for the sample transportation“.

6.10 Poskytovatel není povinen vzorky a nakládání s nimi pojistit. V případě dohody stran na pojištění vzorků není pojištění zahrnuto v ceně služby a pojistné hradí objednatel.

6.11 Poskytovatel vzorek přebírá až po uzavření smlouvy, a to okamžikem převzetím od přepravce v místě dodání.

6.12 Nebezpečí škody na vzorcích přechází na poskytovatele převzetím vzorků od objednatele nebo dopravce v místě sídla nebo provozovny poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje vzorky uchovávat tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení nebo zneužití.

7 Odpovědnost

7.1 Na dodané zboží a poskytnuté služby se nevztahuje záruka za jakost, pokud to není písemně ujednáno.

7.2 Poskytovatel dodá zboží nebo poskytne službu ve sjednané lhůtě, jinak ve lhůtě přiměřené okolnostem, která však není kratší než 30 dnů.

7.3 Lhůta pro plnění počíná běžet dnem splnění všech podmínek pro dodání zboží nebo poskytnutí služby ze strany objednatele (např. dodání vzorků poskytovateli odpovídajících zcela jeho požadavkům a umožňujících provedení služby, zaplacení požadované zálohové platby).

7.4 Pokud poskytovatel neposkytne sjednané plnění ve lhůtě, je objednatel oprávněn poskytovatele vyzvat k plnění. Neposkytne-li poskytovatel plnění ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a žádat vrácení zaplacené ceny.

7.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, výdaje, nároky nebo újmy způsobené pozdní dodávkou nebo nedodáním zboží nebo služby.

7.6 Poskytovatel neodpovídá za újmu včetně škody, nesplnění závazku včetně prodlení ani nesprávnost výstupu služby, pokud k nim došlo v důsledku nebo spolupůsobením vyšší moci, kterou se rozumí zejména neodvratitelná přírodní událost či technická závada, stávka, válečný či mimořádný stav nebo nařízení státu či veřejných orgánů v České republice nebo území jiného státu.

7.7 Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou újmu způsobenou porušení právních předpisů a smlouvy. Obě strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení vzniku újmy a k minimalizaci již vzniklé újmy.

7.8 Žádná ze stran neodpovídá za újmu ani za vady, které vznikly v důsledku nesprávného pokynu nebo porušení povinnosti druhé strany.

7.9 Případné nároky stran na náhradu újmy včetně ušlého zisku, nároky na zadostiučinění, za poškození jména či pověsti nebo sankce za porušení smlouvy se omezují do výše částky rovnající se ceně plnění poskytovatele dle smlouvy s výjimkou případů:

a) zveřejňování informací poškozujících jméno či pověst druhé strany;

b) smluvní pokuty dle čl. 5.6 VOP;

c) nároků poskytovatele z důvodů zdravotní či jiné závadnosti vzorků;

d) nároků poskytovatele z důvodů porušení povinností objednatele při anonymizaci vzorků nebo zajištění získání nezbytných souhlasů původců vzorků.

7.10 Za žádných okolností nemůže být poskytovateli uložena jakákoliv další nebo přísnější povinnost nebo odpovědnost, než která je stanovena v těchto VOP, pokud to není výslovně písemně potvrzeno osobami oprávněnými jednat za poskytovatele nebo osobami k předmětnému jednání výslovně zmocněnými.

8 Osobní údaje a důvěrné informace

8.1 Poskytovatel přebírá pouze anonymizované, resp. pseudonymizované vzorky. Veškeré rizika a odpovědnost vyplývající z nedůsledné anonymizace nebo umožnění ztotožnění původce vzorku nese objednatel. Pro případ, že by v souvislosti s tím vznikla poskytovateli jakákoli povinnost, zavazuje se objednatel poskytovatele této povinnosti zbavit, za něj ji splnit či poskytnout plnou náhradu.

8.2 Poskytovatel zpracovává osobní údaje Objednatele za účelem plnění smlouvy uzavřené s Objednatelem po dobu jejího trvání, příp. nutnou k bránění nebo uplatnění, práv a povinností vzniklých na základě smlouvy a jejího plnění. Poskytovatel nezpracovává osobní údaje původců vzorků.

8.3 Obě strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích druhé strany, které se dozvěděly v souvislosti se vzájemnými obchodními vztahy a při poskytování služeb podle těchto VOP, s výjimkou případů, kdy je sdělení těchto informací třetí straně nezbytné pro splnění povinností dle stranami uzavřené smlouvy, při jejich vymáhání nebo z důvodů stanovených právními předpisy. Při porušení této povinnosti si strany nahradí újmu tím způsobenou.

8.4 Zpracování osobních údaje poskytovatelem je upraveno v dokumentech dostupných na webových stránkách poskytovatele: https://www.iabio.eu/downloads/

9 Rozhodné právo, příslušnost

9.1 Smlouva, vztahy z ní vyplývající nebo s ní související, jakož i vztahy vyplývající z její neplatnosti se řídí výlučně právem České republiky.

9.2 Veškeré spory stran, spory vyplývající nebo související se smlouvou včetně posouzení její platnosti jsou příslušné rozhodovat výlučně obecné soudy České republiky. Místně příslušným k řešení těchto sporů je výlučně soud dle místa sídla poskytovatele v době zahájení řízení.

10 Závěrečná ustanovení

10.1 Pro případ, že jakékoli ustanovení smlouvy včetně VOP je neplatné nebo neúčinné, a nejedná se o ustanovení, které by způsobilo neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy nebo VOP, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy včetně VOP nedotčena. Neplatné či neúčinné ustanovení bude stranami nebo aplikujícím orgánem nahrazeno tak, aby to co nejvíce odpovídalo původnímu záměru stran v obchodním i právním smyslu. Bez ohledu na uvedené není neplatností smlouvy nebo VOP anebo skončením jejich účinnosti dotčena platnost nebo účinnost volby práva, mezinárodní ani místní příslušnosti dle čl. 9.1 a 9.2 VOP a čl. 8 VOP.

10.2 V případě rozdílného výkladu jazykových verzí těchto VOP má přednost jejich vyhotovení v českém jazyce.

10.3 Každá strana je povinna bezodkladně informovat písemně druhou stranu o změně všech skutečností podstatných pro uzavření či plnění smlouvy.

10.4 Tyto VOP jsou platné od 1. ledna 2020, nahrazují všechny případné předchozí verze všeobecných obchodních podmínek poskytovatele a jsou k dispozici v sídle poskytovatele a na webových stránkách „www.iabio.eu“.

Institute of Applied Biotechnologies a.s.
Služeb 3056/4, 108 00 Praha – Strašnice, Česká republika

General Terms and Conditions of the Institute of Applied Biotechnologies a.s.


1 Terms and Definitions

1.1 In these General Terms and Conditions, the following terms are used with the definitions specified below:

a) “GTC” are the Provider’s General Terms and Conditions;

b) “Provider” is the Institute of Applied Biotechnologies, a.s., ID No.: 27225712, VAT ID No.: CZ27225712, with its registered
office at Služeb 3056/4, 108 00, Prague – Strašnice, Czech Republic, entered in the Commercial Registered maintained by
the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 9836;

c) “Customer” is an entity requesting or ordering the delivery of Goods or provision of Services from the Provider;

d) “Agreement” is any agreement between the Provider and the Customer for the delivery of Goods or provision of Servicesby the Provider;

e) “Service” is any laboratory analysis of a sample provided using methods, procedures and to the extent specified in the Provider’s offer;

f) “Goods” are the Provider’s own products or third-party products offered by the Provider for sale or use;

g) “Sample” is any chemical or biological material provided by the Customer to the Provider, typically for the purpose of performing Services specified in the offer;

h) “Website” is the website at “www.iabio.eu”.

2 GTC Applicability

2.1 The GTC govern the mutual rights and obligations of the parties while concluding Agreements, the content of the Agreements and relations arising therefrom or related thereto, in all cases where the Provider is to deliver or provide the other or third party Goods or Services unless expressly agreed otherwise in writing.

2.2 The GTC are part of every Agreement concluded between the Provider and Customer. Where the provisions in the Agreement provide otherwise, such provisions will prevail over these General Terms and Conditions. The Agreements do not include any other provisions outside the content of the Agreements and the GTC which would supplement or contradict the GTC, especially the Customer’s general terms and conditions, the application of which is expressly excluded, even if the Provider does not provide a special exception to reject such general terms and conditions of the Customer.

3 Concluding Agreements

3.1 An Agreement is concluded lawfully only if:

a) both parties will sign or otherwise confirm the document containing all contractual arrangements;

b) the Provider confirms the order of the Customer (acceptance of the Provider’s offer by the Customer); the acceptance of the Provider’s offer by the Customer is not deemed as an order and the Agreement is not concluded unless this acceptance (order) is confirmed by the Provider.

3.2 The Customer is obliged to send a request for the provision of Services or delivery of Goods via e-mail to “iabio@iabio.cz”, or to the e-mail address of the Provider’s specific employee, or in paper form to the Provider’s registered office.

3.3 Based on the Customer’s request and according to Article 3.2 of the GTC, the Provider will issue an offer that is limited in time to a period specified therein, or if not specified, to a period of 1 month from its dispatch. The offer will always contain the definition of Goods or Services and their price. In the case of provision of Services, the offer also includes: (i) specification of quantitative parameters of the sample to be provided by the Customer to the Provider for the performance of the Service; (ii) the extent of the Service based on the Customer’s description; (iii) the description of the data output of the Service.

3.4 The Agreements may be concluded without specifying the price if the Provider confirms the order. In such a case, the price amount is governed by Article 5.1 of the GTC.

4 Form of Legal Action

4.1 The Agreement between the Provider and the Customer may only be concluded in writing. The parties are also obliged to perform all legal actions related to the Agreement in writing, including pre-contractual negotiations, amendments and termination of the Agreement.

4.2 The use of electronic communication or means of remote communication enabling permanent capture of the content (e.g. e-mail, data box system) is also considered a written form. The electronic mail may only be delivered to the Provider to the address iabio@iabio.eu unless the Provider gives another address for the written communication; in the event of a violation hereof, the Provider is entitled to claim non-delivery of the message.


5 Price and Settlement

5.1 The Provider is entitled to remuneration (price) for the delivery of Goods or provision of Services. The price of the Goods or Services is determined in the Provider’s offer. In cases where the price has not been agreed, or the Agreement is invalid, the Provider is entitled to charge the Customer the usual price for which it delivered/provided identical or similar goods or services to other customers in the near time period; for the purposes of determining the usual price, the reduction in prices through discounts are not taken into account.

5.2 Unless expressly agreed otherwise, the offered price does not include VAT which the Provider is entitled to add to the agreed price in the amount specified by the applicable regulations. All incidental or extraordinary costs associated with the delivery of Goods or provision of Services will be borne by the Customer.

5.3 The Customer may prepay the provision of Services with the Provider. However, the price and conditions of their provision are determined by the Agreement concluded for the provision of a specific Service. The Provider is not obliged to return unused prepaid funds.

5.4 The Provider will charge the price for the Goods or Services using a tax document delivered to the Customer. The price is payable within 14 days from the date of issue of the tax document by the Provider.

5.5 The Provider is entitled to choose to deliver the tax documents either in electronic or paper form. The Customer is obliged to immediately inform the Provider of any change in the billing information.

5.6 In the event of the Customer’s default on paying the price or other Provider’s monetary receivables, the Customer is also obliged to pay the Provider a contractual penalty of 0.05% of the amount due for each day of such default; the Provider’s right to damages is not affected.

5.7 The Provider is entitled to demand the payment of the price or part thereof from the Customer before the conclusion of the Agreement or delivery of Goods or provision of Services up to 100% of the price of Goods or Services on the basis of the relevant tax document issued by the Provider for such payment. In such a case, any deadlines for the Provider’s performance do not start to run earlier than the day of the amount being fully paid by the Customer.

6 Rights and Obligations of Parties

6.1 The Customer is obliged to comply with the agreed procedures and requirements, especially those set by the Provider for the preparation and delivery of the samples specified in the offer. The Provider is not liable for not being able to provide the Service or to correctly assess its results due to the Customer’s violation of its obligations or provision of defective samples; the Provider’s right to the agreed remuneration is not affected.

6.2 The Provider is obliged to deliver the Service with appropriate expertise; the proper performance of the Service is not bound to achieving the result of the analysis of samples (producing the agreed data outputs). Even if all Provider’s requirements in connection with the delivered samples and Provider’s proper and professional performance hereunder are fulfilled, it may not be possible to obtain the agreed data outputs; the Provider’s right to the agreed remuneration is not affected.

6.3 While providing the Service, the Provider does not provide and is not liable for the interpretation and subsequent use of the results of the agreed laboratory analyses and data outputs of the Service.

6.4 The Customer may not provide such samples to the Provider without its express written consent, which are or may be in their nature or properties causing damage to health or property; the Customer must notify the Provider of such defects in writing and in advance. The Customer is obliged to compensate the damage incurred as a result of a violation of these obligations in full.

6.5 The Customer is obliged to properly mark all the samples so they cannot be confused. The sample labels must be anonymised, respectively pseudonymised, and in accordance with applicable regulations. The samples must be accompanied by a completed Sample Specification Sheet. In the event the Customer violates this obligation, the Provider has the right to withdraw from the Agreement and to claim compensation for costs incurred.

6.6 After the Service is performed or in the case of justified refusal to deliver the Service or withdrawal from the Agreement, the Provider is not obliged to return or store the samples or products created from their processing; however, it is entitled to dispose of them unless the parties agree otherwise.

6.7 The Provider is entitled to refuse to take over the samples, to provide the Service, to withdraw from the Agreement and to claim compensation from the Customer if the samples appear defective, in particular, when (i) they are not prepared, marked, anonymised, respectively pseudonymised, packaged or transported in accordance with the Provider’s requirements or their nature; (ii) they do not comply with the metrics specified in the Sample Specification Sheet; (iii) they can cause damage; (iv) they appear to be damaged or destroyed under the circumstances. In case of insufficient anonymisation, respectively pseudonymisation, of the samples by the Customer, the Provider is obliged to refuse to provide the Service.

6.8 The Provider is responsible for the transport of the samples to the Provider or for the handover of the results of the Service on a tangible medium, and is entitled to use the services of suitable third parties (carriers); the Provider is not liable for the proper performance of such third parties.

6.9 The Customer is obliged to inform the Provider well in advance (if possible prior to concluding the Agreement) of any special requirements for handling and storing the samples and to provide the Provider with information on their nature and properties necessary for the transport and processing of such samples. When handing over the samples for transportation, the Customer will observe all the rules specified in the Requirements for Sample Transportation.

6.10 The Provider is not obliged to insure the samples and their handling. If the parties agree on insuring the samples, the insurance premium is not included in the price of the Service and is paid by the Customer.

6.11 The Provider takes over the samples only after the Agreement is concluded by taking them over from the carrier at the place of delivery.

6.12 The risk of damage to the samples passes to the Provider at the moment of taking over the samples from the Customer or the carrier at the Provider’s registered office or business premises. The Provider undertakes to store the samples in such a way as not to damage or destroy them.

7 Liability

7.1 The delivered Goods and provided Services are not covered by a quality guarantee unless otherwise agreed in writing.

7.2 The Provider will deliver the Goods or provide the Services within the agreed period or within a period appropriate to the circumstances, however, no later than within 30 days.

7.3 The period of performance begins on the day all conditions for the delivery of Goods or provision of Services on the part of the Customer are fulfilled (e.g. delivery of samples to the Provider fully complying with its requirements and enabling the provision of Services or payment of the required advance payment).

7.4 If the Provider does not provide the agreed performance within the specified deadline, the Customer is entitled to request the Provider to complete the performance. If the Provider does not provide performance within the additional grace period of 7 days from the Customer’s written notice, the Customer is entitled to withdraw from the Agreement and demand the price paid to be refunded.

7.5 The Provider is not liable for any losses, costs, claims or damage caused by late delivery or non-delivery of the Goods or Services.

7.6 The Provider is not liable for any damage, or failure to meet an obligation, including default or incorrectness of the Service output, if such occurred as a result or within the influence of force majeure, which means, in particular, an unavoidable natural event or technical failure, strike, war or state of emergency, national directive or directive of authority in the Czech Republic or another country.

7.7 Each party is responsible for damage caused in accordance with applicable legal regulations and the Agreement. Both parties will make every effort to prevent the occurrence of damage and to minimise any damage already incurred.

7.8 Neither party is liable for any damage or defects resulting from incorrect instruction or violation of the other party’s obligation.

7.9 Any claims of the parties for damages, including lost profits, demand for satisfaction, damage to reputation or good name and penalties for the breach of the Agreement are limited to amounts equal to the price of performance of the Provider under the Agreement, with the exception of:

a) disclosure of information damaging the good name or reputation of the other party;

b) contractual penalties according to Article 5.6 of the GTC;

c) Provider’s claims due to harmful or other defects of the samples;

d) Provider’s claims due to the violation of the Customer’s obligation in anonymising the samples or ensuring the necessary consents from the sample subjects.

7.10 Under no circumstances may the Provider be imposed any other or stricter obligation or liability than those set out in the GTC unless expressly stated in writing and confirmed by persons authorised to act on behalf of the Provider or persons expressly authorised to act in these matters.

8 Personal and Confidential Information

8.1 The Provider only takes over anonymised, respectively pseudonymised, samples. All risks and responsibilities resulting from inconsistent anonymisation or allowing the identification of the sample subject are borne by the Customer. In the event that any obligation arises for the Provider in connection therewith, the Customer undertakes to release the Provider from such obligation, to fulfil it on its behalf or to provide full compensation.

8.2 The Provider processes the Customer’s personal data for the purpose of performing under the Agreement concluded with the Customer for its duration, or for the time necessary to protect or enforce the rights and obligations arising therefrom and from its performance. The Provider does not process the personal data of the sample subjects.

8.3 Both parties are obliged to maintain the confidentiality of the other party’s sensitive information which they have learned in connection with the mutual business relations and while providing the Services under the GTC, with the exception of cases where the disclosure of such information to a third party is necessary to comply with the parties’ obligations under the Agreement, their enforcement or to comply with the applicable regulations. In the event, this obligation is violated, the parties will compensate each other for the damage incurred.

8.4 The processing of personal data by the Provider is regulated in the documentation available at the Provider’s website https://www.iabio.eu/downloads/.

9 Governing Law, Jurisdiction

9.1 The Agreement, the relations arising therefrom or related thereto and the relations arising from its invalidity are governed by Czech law.

9.2 All disputes between the parties, disputes arising from or related to the Agreement, including the assessment of its validity, are to be settled exclusively by the competent courts of the Czech Republic. The court with territorial jurisdiction to resolve these disputes is exclusively the one in the location of the Provider’s registered office at the time of the commencement of the proceedings.

10 Final Provisions

10.1 In the event that any provision of the Agreement, including the GTC, becomes invalid or ineffective, and it is not a provision which could cause the invalidity or ineffectiveness of the entire Agreement or the GTC, the other provisions of the Agreement, including the GTC, remain unaffected. The parties or the applicable authority will replace the invalid or ineffective provisions by one which corresponds as closely as possible to the original intention of the parties in both business and legal sense. Notwithstanding the above, the invalidity of the Agreement or the GTC or the termination of their effectiveness does not affect the validity or effectiveness of the choice of governing law, international or local
jurisdiction under Articles 9.1, 9.2 and 8 of the GTC.

10.2 In the event of a different interpretation of the language versions of the GTC, the Czech version will prevail.

10.3 Each party is obliged to immediately inform the other in writing of any change in circumstances necessary to conclude and perform under the Agreement.

10.4 The GTC are valid as of 1 January 2020 and replace any previous versions of the Provider’s General Terms and Conditions and are available at the Provider’s registered office or on the website “www.labio.eu”.

Institute of Applied Biotechnologies a.s.
Služeb 3056/4, 108 00 Prague – Strašnice, Czech Republic

 Podmínky ochrany osobních údajů

 I.

Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Institute of Applied Biotechnologies a.s. IČ 27225712 se sídlem Služeb 3056/4 Praha 10, 108 00 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
 3. adresa: Služeb 4, Praha 10, 108 00
 4. email: iabio@iabio.eu
 5. telefon: +420 210 323 429.
 6. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 7. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 II. 

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší poptávky nebo objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší poptávky nebo objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné
 • vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 IV. 

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb.
VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 Privacy Policy

I.
Basic Provisions
 1. The personal data administrator pursuant to Article 4(7) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter referred to as „GDPR“) is the Institute of Applied Biotechnologies a.s. Reg. No. 27225712 with its registered office at Služby 3056/4 Praha 10, 108 00 (hereinafter referred to as the „Administrator“).
 2. The Administrator’s contact details are as follows:
 3. address: Služby 4, Prague 10, 108 00
 4. email: iabio@iabio.eu
 5. Phone: +420 210 323 429.
 6. Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person; An identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.
 7. The administrator has not appointed a data protection officer.

 II.

Sources of processed personal data

 1. The Administrator processes personal data that you have provided to the Administrator or personal data that the Administrator has obtained on the basis of the fulfillment of your inquiry or order.
 2. The Administrator processes your identification and contact data and data necessary for the performance of the contract.

III.

Legal Basis and Purpose of Personal Data Processing

 1. The lawful grounds for the processing of personal data are:
 • performance of the contract between you and the administrator pursuant to Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR,
 • the Administrator’s legitimate interest in the provision of direct marketing (in particular for sending commercial communications and newsletters) pursuant to Article 6 (1) of the GDPR; 1 lit. f) GDPR,
 • Your consent to the processing for the purposes of providing direct marketing (in particular for sending commercial communications and newsletters) pursuant to Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR in conjunction with § 7 para. 2 of Act No. 480/2004 Coll., on Certain Information Society Services, in the event that no goods or services have been ordered.
 1. The purpose of the processing of personal data is to:
 • handling your inquiry or order and exercising the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the Administrator; Personal data is required when placing an order, which is required for a successful
 • Execution of the order (name and address, contact), the provision of personal data is a necessary requirement for the conclusion and performance of the contract, without the provision of personal data it is not possible to conclude the contract or perform it by the administrator,
 • sending commercial communications and doing other marketing activities.
 1. There is no automatic individual decision-making on the part of the administrator within the meaning of Article 22 of the GDPR.

 IV.

Duration of data storage

 1. The Administrator stores personal data
 • for the period necessary to exercise the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the Administrator and to assert claims arising from these contractual relationships.
 • for the period until the consent to the processing of personal data for marketing purposes is withdrawn, no longer than 10 years, if the personal data is processed on the basis of consent.
 1. After the expiry of the personal data retention period, the administrator shall delete the personal data.
V.

Recipients of personal data (subcontractors of the administrator)

 1. The recipients of personal data are the following persons
 • involved in the delivery of goods/services / execution of payments based on the contract,
 • providing operating services,
 • providing marketing services.
 1. The Administrator intends to transfer personal data to a third country (a country outside the EU) or an international organization. The recipients of personal data in third countries are mailing service providers.
VI.

Your rights

 1. Under the conditions set out in the GDPR, you have
 • the right to access your personal data pursuant to Article 15 of the GDPR,
 • the right to rectification of personal data pursuant to Article 16 of the GDPR, or restriction of processing pursuant to Article 18 of the GDPR.
 • the right to erasure of personal data pursuant to Article 17 of the GDPR.
 • the right to object to processing pursuant to Article 21 of the GDPR, and
 • right to data transferability pursuant to Article 20 of the GDPR. the right to withdraw consent to processing in writing or electronically to the address or email address of the administrator specified in Article III of these Terms and Conditions.
 1. You also have the right to file a complaint with the Office for Personal Data Protection if you believe that your right to personal data protection has been violated. 
VII.

Terms and Conditions of Personal Data Security

 1. The Administrator declares that it has taken all appropriate technical and organisational measures to secure personal data.
 2. The Administrator has taken technical measures to secure data repositories and repositories of personal data in paper form.
 3. The Administrator declares that only authorized persons have access to personal data.

VIII.

Final Provisions

 1. By submitting your order from the online order form, you confirm that you are familiar with the terms and conditions of personal data protection and that you accept them in their entirety.
 2. The Administrator is entitled to change these Terms and Conditions. The new version of the Privacy Policy will be published on its website and at the same time the new version of the Terms and Conditions will be sent to you by your e-mail address that you have provided to the Administrator.

These terms and conditions come into effect on 25.5.2018.