ENIGMA CZ

ENIGMA CZ - Etalon Národní Interpretované Genomové Mapy ČR

Klíč k analýze fungování genomu v procesu in vitro humánní diagnostiky spočívá v poskytování komplexních genomicko-analytických a bioinformatických řešení. Projekt ENIGMA si klade za cíl vývoj nových diagnostických produktů a softwarových bioinformatických řešení, včetně databází. Uvedené řešení je ojedinělé svým rozsahem v ČR a CEE. Kombinace produktů pokročilé diagnostiky a bioinformatiky zcela posouvá hranice personalizované medicíny, urychluje a zefektivňuje se nejen proces vývoje nových léčiv, ale také i terapií. Partnerem je špičkové pracoviště Ústavu molekulární a translační medicíny LF UPOL.

  • Číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010360
  • Období: 2017 – 2020
  • Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (APLIKACE – III. Výzva – s účinnou spoluprací)
  • CZ-NACE: Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie (72.11)
  • Partner projektu: Univerzita Palackého v Olomouci
  • Výstupy projektu: Užitný vzor, prototyp, software